Global Impact - Komnizmin kanl? tarihi 1
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

Komnizmin kanl? tarihi 1 - 
/
20. yüzy?l, insanl?k tarihinin en kanl? asr? oldu. 250 milyondan fazla insan, sava?larda, kitle katliamlar?nda ve siyasi cinayetlerde öldürüldü. Bu büyük vah?etin en büyük sorumlusu ise, "komünizm" ad? verilen bir ideolojiydi. ?nsanl??a sözde e?itlik ve adalet getirmeyi vaad eden, oysa sadece kan, ölüm ve korku getiren bir ideoloji...
Bu filmde, komünizmin kanl? yüzy?l?n? inceleyecek ve bu ideolojinin nas?l olup da insanl??a böyle bir vah?et ya?atabildi?ini göreceksiniz.
?nsanl???n bu vah?et çark?ndan kurtulmas?, ancak dünyadaki varl?k amac?n? bilmesiyle mümkündür. ?nsan, Darwinistlerin, komünistlerin ve fa?istlerin sand??? gibi, rastlant?larla ortaya ç?km?? ve çat??mak için ya?ayan bir hayvan türü de?ildir. ?nsan, Allah'?n yaratt??? ve O'nun ruhunu ta??yan ?erefli bir varl?kt?r. Ve ya?am?n?n amac? da, Allah'?n kendisine ö?retti?i güzel ahlaka göre ya?amak ve e?itilmektedir.

Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press