Global Impact - Komnizmin kanl? tarihi 3
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

Komnizmin kanl? tarihi 3 - 
/
Tarihin en eski medeniyetlerinden birini kuran Çinliler, as?rlar boyu kendi içine kapal? bir toplum olarak ya?ad?lar. Gelenek ve kültürlerini ?srarla korudular. Ancak 19. yüzy?lda Çin'in kap?lar? d?? dünyaya aç?lmaya ba?lad?. Kap?dan girenler, ba?ta ?ngilizler olmak üzere Avrupal?lard?. Avrupal?lar, ticari amaçlarla girdikleri Çin'e kendi kültürlerini de götürmeye ba?lad?lar.
Bat? kültürüyle birlikte, Bat?l? fikirler de Çin'e ad?m att?. Bu fikirlerden biri, Darwin'in evrim teorisiydi...
Bu filmde, evrim teorisinden dayanak bulan komünizmin Çin halk?na ya?att??? büyük vah?eti izleyeceksiniz.

Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press