Global Impact - Yarat?l?? Atlas?'n?n Etkileri
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

Yarat?l?? Atlas?'n?n Etkileri - 26.06.2007
Danimarka/Berlingkske
26 Haziran 2007 tarihli Berlingkske gazetesinin, bilim ve teknoloji ekinde “Yarat?l?? Atlas?”na geni? bir blm ayr?ld?.

Haberde, Avrupa Konseyi’nde yarat?l?? gere?inin anlat?lmas?na ve okullarda ?retilmesine kar?? sunulan raporun oylama ile reddedilmesi ile ilgili olarak ?yle bir yorum yer alm??t?r:

“Avrupa Konseyi"ndeki byk bir muhafazakar o?unluk Darwinizm"e kar?? ?kan H?ristiyan ve Mslman yarat?l???l??? k?namay? reddetti. Avrupa Konseyi yesi 47 lkede e?itime “yarat?l???” fikirleri sokmaya al??an dini gruplara kar?? uyar?da bulunan son derece kritik bir rapor dn Konsey taraf?ndan oyland?. Ama rapor reddedildi, nk muhafazakar grubun ba?kan? Belikal? Luc Watering Brande raporu ok ciddi bir ?ekilde ele?tirdi...

2004 ve 2005 y?llar?nda Hollanda ve ?talyan bakanl?klar? ?rencilere sadece evrim teorisinin okutulmas?n?n yeterli olup olmad???n? sorgulad?lar. Polonya’da, 2006 y?l?nda Milli E?itim Bakan? evrim teorisinin bir yalan oldu?unu a?klad?. Ve Rusya’da Ortodoks bir k?z ?renci ve babas? evrim teorisinin okutulmas? ile ilgili olarak Bakanl??a kar?? yasal yollara ba?vurdu. Moskova’da Patrikhane’nin liderlerinden biri evrim teorisini totaliter bir ideoloji olarak ilan etti. Bugnlerde de Trkiye’den Harun Yahya taraf?ndan finansal a?dan nemli bir gte olan yarat?l??? bir propaganda yap?l?yor. Yazar?n bu sene bas?lan “Yarat?l?? Atlas?” adl? kitab?n?n ok say?da kopyas? Fransa, Belika ve ?svire’deki okullara gnderildi...

Guy Lengagne ayr?ca Alman Hesse eyaletindeki okullar?n, ?rencilerine, farkl? hayvan trlerinin geli?iminde “yarat?c? bir gcn” varl???n?n ?art oldu?unu ?retmeye ba?lad???n? tespit etti...

George Bush da Amerika’da ?rencilere evrim teorisinin yan? s?ra dini gr?lerin de okutulmas? taraftar?.”
Yarat?l?? Atlas? gnderilen lkelerde Darwinist evrelerde meydana gelen panik ise haberde ?yle ifade edilmi?ti:
" Sz konusu lkelerdeki kamu yetkilileri kitab?n okullarda ?retilmemesini sa?lama almak iin genelgeler yay?nlayarak duruma mdahale ettiler."
Konseyin bu raporu yok sayarak iptal etmesi ise, Avrupa bas?n?nda, Darwinist evreler a?s?ndan byk bir y?k?m olarak de?erlendirildi.
 

Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press