Global Impact - Avrupa Uluslararas? Biyoetik Birli?i
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

Avrupa Uluslararas? Biyoetik Birli?i - 01.04.2007
?ngiltere/Studia Bioetica
Avrupa Uluslararas? Biyoetik Birli?i (EUROPEAN ASSOCIATION OF GLOBAL BIOETHICS) taraf?ndan yay?nlanan ‘Studia Bioetica’ dergisi Nisan say?s?nda ‘Evrimi (insan?n) ö?retmek tehlikede mi?’ ba?l?kl? bir haber yay?nlad?. Brüksel Free University"den Charles Susanne taraf?ndan haz?rlanan yaz?n?n giri? bölümünde bu haberin neden yap?ld??? ile ilgili olarak ?u yorum yer al?yordu:
“Bu yaz? evrim e?itimi ve din aras?ndaki güncel ba?lant?y? incelemek için yaz?lm??t?r. Polemik yaratma amac?nda de?ildir, bilgilendirme amac? gütmektedir...

Belçika"n?n orta dereceli okullar?nda ve ayn? zamanda benim üniversitemde baz? ö?renciler evrimin, özellikle de insan evriminin ö?retilmesine tepki göstermektedirler. Bu nedenle bu tepkiyi ve sosyal problemi incelemeyi ilginç buldum...”
Haberin içerisinde ?slam bölümünde, Avrupa’n?n, Ortaça?’da içerisinde bulundu?u karanl?ktan kurtulabilmesinde, ?slam medeniyetlerine çok ?ey borçlu oldu?u belirtilmektedir. Yaz?n?n Türkiye ile ilgili bölümünde ise Harun Yahya hakk?nda a?a??daki bilgiler verilmi?tir:
“Bugünlerde yarat?l??ç?l?k ‘?slami Bilimsel Yarat?l??ç?lar ve Bilim Ara?t?rma Vakf?’ ile güçlü bir biçimde geri döndü... BAV’?n en etkili yazar? Harun Yahya!”

Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press