Global Impact - Kuledeki kk adam
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

Kuledeki kk adam - 
/
19. yüzy?l?n sonlar?na do?ru Paris'te büyük bir bulu? sergilendi. Bu, yedinci sanat olarak bilinen sinemayd?. Perdedeki de Lumiere Karde?ler'in yapt???, tarihin ilk sinema filmiydi. Filmin ilk gösteriminde ?a??rt?c? bir olay meydana geldi. ?zleyiciler filmin ortas?nda büyük bir panikle ayakland?lar. Filmdeki istasyona yakla?an tren görüntüsü, onlara öylesine inand?r?c? gelmi?ti ki, trenin kendilerini ezece?ini dü?ünmü?lerdi. Çünkü ilk kez bir sinema perdesi görüyorlard? ve o dönem için bir hayli üstün olan teknoloji nedeniyle görüntüyü gerçek sanm??lard?. ?zleyiciler perdeye yans?yan ????a aldanm??lar, olu?an görüntüleri gerçek sanm??lard?.
Aradan 100 y?l geçti...
Bugün ayn? yan?lsama, hologram yani üç boyutlu görüntü olu?turan özel gözlükler sayesinde elde ediliyor. Bu gözlü?ü takan insanlar, gördükleri sanal dünyan?n gerçek oldu?u hissine kap?larak heyecanlan?yorlar. Kendilerini bu sanal alemin içinde hissediyorlar. Ve tüm bunlar?, izledikleri bu görüntülerin sanal olduklar?n? bilmelerine ra?men yap?yorlar.
Bundan 100 y?l önce ilk sinema filmini izleyenler ya da bilgisayar destekli 3 boyutlu sanal ortamlarda dola?anlar kendilerini sanki gerçekten orada gibi hissediyor, heyecanlan?yor hatta korkuyorlar.
Peki ya bizim ?u anda ba?ka bir teknolojinin içinde yine asl?nda orda olmad???m?z halde sanki o hayat? ya??yormu? gibi hissediyor, heyecanlan?yor olmad???m?z?n kan?t? nedir?

Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press