Global Impact - Amerika’daki Yarat?l???l?k Hareketi Art?k Avrupa’da
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

Amerika’daki Yarat?l???l?k Hareketi Art?k Avrupa’da - 11.07.2007
Almanya/Hamburger Abendblatt


Hamburg"da bas?lan, 260 bin tirajl? Almanya"n?n günlük Hamburger Abendblatt gazetesinde, 11 Temmuz 2007 tarihinde yay?nlanan bir haberde Avrupa’da yarat?l??ç?l???n çok güçlendi?ini belirtiliyor. Ayr?ca Türkiye’den, yarat?l??ç?l???n en güçlü oldu?u ülke olarak bahsedilen haberde, ?u ifadelere yer veriliyor:

... Anti-evrim hareketi ?imdi de Avrupa’da giderek büyümekte. Yarat?l??ç?l?k hareketinin as?l çok güçlü oldu?u yer Türkiye. Nature dergisinin haberine göre, Türkiye’de yarat?l?? konusu biyoloji ders kitaplar?na da girmi? durumda.

Yarat?l?? Atlas?"n?n Avrupa"da yayg?n bir ?ekilde okunmas?n?n ard?ndan yap?lan ara?t?rmalar, evrime inanc?n gittikçe zay?flad???n? ve yarat?l??a iman?n yayg?nla?t???n? ortaya koyuyor. "Amerika’daki Yarat?l??ç?l?k Hareketi Art?k Avrupa’da" ba?l?kl? bu haberde de, Almanya"da yarat?l???n okullarda okutulmas?yla ilgili bir tart??ma ba?lat?lmas?na yer veriliyor.
Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press