Global Impact - Avrupa Konseyi Bas?n Toplant?s?nda Yarat?l?? Atlas?
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

Avrupa Konseyi Bas?n Toplant?s?nda Yarat?l?? Atlas? - 04.10.2007
Fransa/Bas?n Toplant?s?


           Merkezi Fransa"n?n Strasbourg ?ehri olan Avrupa Konseyi"nin, 4 Ekim 2007 tarihinde, okullarda yarat?l??ç?l???n okutulmas? yönündeki giri?imleri de?erlendiren oturumundan sonra, bir bas?n toplant?s? düzenlendi. Toplant?n?n ana konusu, toplant? boyunca masada duran Yarat?l?? Atlas? oldu.
       


          Konseye son olarak rapor sunan Lüksemburglu politikac? Anne Brasseur, bas?n toplant?s?nda Yarat?l?? Atlas?"n? kald?r?p gazetecilere göstererek, kitapla ilgili ?unlar? aç?klad?:
Harun Yahya, Müslüman, Türk yarat?l??ç?d?r. Bu ilk cildi. 2 cildi daha var. Avrupa"ya yolland?. ?ki dilde. ?ngilizce ve Frans?zca. Evrim teorisinin yalan oldu?u, Darwinizm"in terörün kayna?? oldu?u, 20. y?ldaki diktatörlerden vs. sorumlu oldu?u anlat?l?yor...
          Bir gazetecinin haz?rlanan rapora kar?? tepki mesajlar? gelmesiyle ilgili sorusuna, parlamenterlerden ?öyle bir yan?t geldi:
Genelde olumsuz elektronik posta geldi. Rapora taraftar olan çok az mektup geldi. Hep rapora kar?? olan mektuplard?. Genelde komisyonu ve beni ifade özgürlü?üne sayg?s? olmayan, din özgürlü?üne sayg?s? olmayan bir ki?i olarak tan?ml?yorlard?...
          Milliyet muhabirinin "Birçok kez Harun Yahya"dan ve Yarat?l?? Atlas?"ndan bahsettiniz." diyerek ba?lad??? sorusunu, Frans?z politikac? Jacques Legendre cevaplarken ?öyle bildirdi:
Bana da geldi. Kuzeyde, benim ya?ad???m yerdeki liseler, kolejlere, kütüphanelere gönderildi. Bir not var kütüphanelere vs. ö?rencilerin incelemesi üzerine koyabilirsiniz diyorlar. Çok pahal? bir kitap. Bas?m kalitesi ortada...

            
          Gazeteciler Yarat?l?? Atlas?"n? tehlikeli olarak gösteren ve yarat?l???n okullarda okutulmas?n? engelleme giri?iminde bulunan parlamenterleri, sorular?yla kö?eye s?k??t?rd?lar. Gazeteciler, kitap yasaklaman?n alenen bir sansür oldu?u, ifade özgürlü?üne kar?? bir eylem oldu?u, bu ?ekilde e?itimde e?itlik ilkesinin göz ard? edildi?i yönünde ele?tirel sorular yönelttiler. Hatta Yarat?l?? Atlas?"n? toplatarak yakmay? dü?ünüp dü?ünmediklerini sordular.
            


          Avrupa Konseyi, Yarat?l?? Atlas?"na kar?? tutumu ile demokrasi, fikir ve inanç özgürlü?ü gibi kavramlar?, kendi fikirleri ile çat??t???nda kolayl?kla göz ard? edebilece?ini aç?kça göstermi?tir. Avrupa"n?n iddia etti?i gibi demokratik olmad???, fikir ve inanç özgürlü?üne gerekti?i gibi de?er vermedi?i ve as?l insan haklar?n? ihlal edenlerin kendileri oldu?u net bir ?ekilde ortaya konmu?tur. Sadece yönetimlerin uygun gördükleri fikirlerin okunabilmesi, fa?izan bir anlay??t?r. Evrim teorisinin sorgulanmas?na, ele?tirilmesine dahi tahammül edemeyen zihniyet ise, dogmatik dü?ünce ?eklinin ta kendisidir.

          Di?er taraftan fikirden bu denli korkulmas?, sadece Allah"?n varl???n?, birli?ini ispatlad??? için Yarat?l?? Atlas?"n?n tehlikeli görülmesi, bu kitaptaki mesaj?n do?rulu?unu tasdik eder. Bir Kuran ayetinde Yüce Rabbimiz ?öyle bildirmektedir:
Hay?r, Biz hakk? bat?l?n üstüne f?rlat?r?z, o da onun beynini darmada??n eder. Bir de bakars?n ki, o, yok olup gitmi?tir. (Allah"a kar??) Nitelendiregeldiklerinizden dolay? eyvahlar size. (Enbiya Suresi, 18)

Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press