Global Impact - Evrim Teorisine Kar?? Byk Komplo
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

Evrim Teorisine Kar?? Byk Komplo - 16.02.2008
Belika/De Morgen

Belçika"n?n Flemenkçe olarak yay?nlanan tan?nm?? günlük gazetelerden De Morgen, Harun Yahya"n?n Yarat?l?? Atlas? adl? eserini üçüncü kez haber yapt?. 16 ?ubat 2008 tarihinde yay?lanan haberde, Yarat?l?? Atlas?"n?n ard?ndan Belçika"da evrim teorisine inanc?n gittikçe azald??? vurguland?. Kapaktan yer verilen haberde, "Evrim Teorisine Kar?? Büyük Komplo" ba?l??? alt?nda ?unlar yaz?yordu:

"Maymunlardan geldi?imize inanm?yorum. Kuran’da bunun do?ru olmad??? belirtiliyor." Müslümanlara geçen haftalarda evrim teorisini neden reddettikleri soruldu. Bu soruyu soran ise, neredeyse hep ayn? isimle kar??la??yor: Harun Yahya…

"Kuran’da Allah’?n bizleri topraktan yaratt??? ve ona hayat verdi?i (ruhunu üfledi?i) bildiriliyor. Bizler evrim teorisini dine kar?? mücadele etmeye çal??an ideolojik bir sistem oldu?u için kabul etmiyoruz. Bu teori bilimsel bir bahane. Biz bilime kar?? oldu?umuz için de?il, teorinin çeli?kilerini tekzip edebilece?imiz yeterli bilimsel delilimiz bulundu?u için kabul etmiyoruz." Bunlar imam Taouil Nordine’nin bu ay?n ba?lar?nda Gent Üniversitesi profesörü Johan Braeckman ile yapt??? tart??ma s?ras?nda ortaya ç?kan hararetli yorumlardan bir k?sm?.

Evrim teorisinin kurucusu olan Charles Darwin y?l? yakla??yor, fakat ayn? zamanda ülkemizde evrim teorisi giderek daha fazla reddediliyor. Örne?in Müslüman ö?rencilerin büyük bir k?sm? canl?lar?n ortak bir atas? oldu?unu ve yüzy?llar boyunca evrimle?tiklerini kabul etmiyorlar. Nordine, "Kendilerine sorarsak buna kesinlikle hiçbir Müslüman inanmaz" diye öne sürüyor.

(De Morgen): Genç Müslümanlar’dan evrim teorisiyle ilgili çok fazla soru al?yor musunuz?

Nordine: "Elbette. Birçok Müslüman okula gidiyor. Buna inanmad?klar? için sorular?n gelmesi çok mant?kl?. Bu durumda bana telefon ediyorlar, ya da mesaj gönderiyorlar. Fakat teori do?ru mu diye sormuyorlar, ona (evrime teorisine) nas?l tepki vereceklerini soruyorlar."

(De Morgen): Akademik dünyan?n aksine evrim teorisine kar?? bilimsel delilleriniz oldu?unu söylüyorsunuz. Bu konuda Türk Harun Yahya’ya ba?vurdunuz. Siz kendisini ve fikirlerini nas?l ö?rendiniz?

Nordine: "... Yahya kendisinin gerçek ismi de?il. ?nanç u?runa zorlu mücadele vermi? iki peygamberin isimlerinin birle?imi. Yahya ayn? zamanda bir kitap yazd?: Evrim Aldatmacas?. ...Yahya biraraya getirdi?i bilgi için çok fazla çaba harcam?? bir ki?i. Bu art?k çok daha aç?kl?k kazand?. Akademisyen bilim adamlar?, Harun Yahya ismini büyük olas?l?kla tan?yacaklard?r. Asl?nda Avrupa ülkelerindeki ço?u meslekta?lar? gibi 2007 y?l?n?n ba?lar?nda müthi? bir kitap gönderildi: Yarat?l?? Atlas?. Alt? kilo a??rl???nda, görkemli resimlerle ve renkli hologramlarla bezenmi? bu kal?n ciltli özel bask?n?n üzerinde alt?n harfler yer al?yor…"

... Antwerp Üniversitesi’nde ekoloji profesörü Hetwig Leirs: "... (Atlas"?n) metni birkaç y?l öncesinde, biyomedikal bilim dallar?nda okuyan birkaç Müslüman ö?rencinin evrim teorisiyle ilgili dersin ard?ndan verdi?i kitaplarla t?pat?p ayn?. "Profesör bunu mutlaka okumal?s?n?z. Çünkü bize derste anlatt?klar?n?z mümkün olamaz. Maymundan gelmi? olamay?z. Biz yarat?ld?k." (diyorlard?)." Biyolog, ofisinde "Bu kitab?n ad? Evrim Aldatmacas? idi." diye aç?kl?yor...

... Antwerp Üniversitesi"nden 200 ö?renci aras?nda bir inceleme yapt?... Fakat e?itim gören ö?rencilerin yüzde 86’s? Katolikti. Yahudi ö?renciler de bu oran? dü?ürüyordu ve on ki?i aras?nda alt?ndan fazlas? maymundan geldi?ine inanm?yordu. Müslüman ö?rencilerde ise durum daha da kararl?yd?: on ki?i aras?ndan sekizden fazlas? evrim teorisinin tümüyle bir saçmal?k oldu?unu dü?ünüyordu.

Yarat?l?? Atlas?"nda oldukça aç?k biçimde ifade ediliyor. Bu kitapta Harun Yahya ya da gerçek ismiyle Adnan Oktar, sadece "biyolojik tart??ma" yerine "Darwinizm"in yalanlar?n?" aç??a vuruyor. Hatta tüm nefretin, Nazizmin, ?rkç?l???n, Marksizmin, Fa?izmin ve 9/11 terörünün sorumlusunun Darwin ve taraftarlar? oldu?unu aç?kl?yarak, kitab?nda bombard?man yap?yor.

Selahattin Koçak: "Yahya’n?n niyeti genç insanlar? dindarla?t?rmak, görünen o ki bunu ba?ar?yor. Gerçekten de konu bundan ibaret, saf ?slam"a dönmek…"

Oktar… önceki y?l aniden Avrupa’n?n her yerinde ortaya ç?kt?. Evrim teorisine kar?? mücadele eden Amerikal? yarat?l??ç?lar?n ard?ndan yeni bir sesti ve y?llard?r Türkiye’de yerle?ik olan, Türk avukat ve doktorlar ile birlikte, Bilim Ara?t?rma Vakf?n? (BAV) kurdu. Onlara göre amaçlar? ‘bar??, huzur ve sevgi’ getirmek… Doksanlar?n sonlar?ndan itibaren kendilerini Darwinistlere kar?? mücadeleye adad?lar. Bunu ad?m ad?m yürüttüler. 2005’te Türk fen bilimleri ö?retmenlerinin yar?s? hala evrim teorisini kabul ediyordu. Geçen sene yap?lan benzer bir ankete göre, yaln?z dörtte biri kalm??t?.

… Oktar geçti?imiz yaz, Atlas ile ilgili sorular? cevaplamak üzere gazetecileri lüks bir yata davet etti. "Hitler ve Mao, Darwinisttir. Darwinizm çat??may? te?vik eden tek felsefedir." diye aç?klad?. "Türkiye dünyan?n merkezi haline gelmi?tir." diyerek kat?ld? Tarkan Yava?… Science dergisinin Frans?z temsilcisi Atlas’?n yay?nlanmas? ile ilgili soru sordu?unda ?u cevab? ald?: "Kitaplar? toplay?p, yakacaklar m?, t?pk? Nazi dönemindeki gibi… Bir yasaklama ya da engel, Darwinizm"in çökü?ünü durduramaz."…

Harun Yahya’n?n 250’den fazla kitab?n?n yan? s?ra, oldukça güzel haz?rlanm?? internet siteleri var. Ve Harun Yahya"n?n söyledi?ine göre ?u ana kadar dünya çap?nda 3.000 konferans yap?lm??. Peki ya Belçika"da? "?u an Belçika’da bir konferans organizasyonumuz yok." ?öyle devam ediyor ard?ndan: "Bu eskiden böyledi, fakat e?er isterseniz, size konferans düzenlemenizde yard?mc? olabiliriz."


Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press