Global Impact - Endonezyal?lar Harun Yahya'y? Bir Kahraman Olarak Gryor
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

Endonezyal?lar Harun Yahya'y? Bir Kahraman Olarak Gryor - 28.07.2008
Endonezya/The Jakarta Post

 

 

 

Endonezya"n?n en byk ?ngilizce gazetesi The Jakarta Post 28 Temmuz 2008 tarihli " Harun Yahya: Mslman Yarat?l??? ve o?ulcu" ba?l?kl? haberde, Endonezya"da Harun Yahya"ya duyulan muhabbet ve ilgi aktar?ld?. Endonezya halk? Harun Yahya"?n 57 kitab?, 56 belgeseli ve ok say?da makalesini senelerdir byk bir ilgi ile takip etmektedir. Hatta Endonezya halk?, Harun Yahya"n?n eserlerinden faydalanarak hemen her gn internet siteleri amaktalar. Endonezya Devlet Ba?kan? Susilo Bambang Yudhoyono"n?n da konu?malar?nda al?nt? yapt??? Harun Yahya eserlerine olan hayranl?k, The Jakarta Post gazetesinde ?u ifadelerle aktar?ld?:

Trk Mslman yarat?l??? olan Harun Yahya, bilimi yeniden ?slam?n iine katt??? iin, burada hakim olan Mslmanlar taraf?ndan bir kahraman olarak grlyor.

Yahya"n?n kitaplar?n?n -bunlar?n iinde en popler olanlar? Evrim Aldatmacas? ve Yarat?l?? Atlas?, imanl? Mslmanlar?n inanlar?n? glendirdi?i syleniyor...

Harun Yahya, bu y?l May?s ay?nda hapis cezas? ald??? zaman, Endonezya ?slami internet haber sitesi olan www.hidayatullah.com Yahya"n?n evrimi y?k?ma u?ratt??? iin hapis cezas? ald???n? syleyerek Yahya"y? savundu...

Kuran"dan referanslarla yaz?lm?? Yarat?l?? mucizeleri hakk?ndaki kitap ve videolar?, camilerde ve ?slami kitap?larda sat?l?yor...anla??lm?yor Eserleri halen olduka geni? kitlelere ula??yor.

Syarif Hidayatullah Devlet ?slami niversitesi"nde bilim dal?nda ?retim grevlisi olan Baiq Hana Susanti, ?rencilerinin Yahya"n?n makalelerini websitelerinden neredeyse hergn indirdiklerini belirtti.

Endonezya niversitesi ile Jakarta Devlet niversitesi gibi devlet niversitelerinde okuyan bilim ?rencileri, Yahya"n?n d?ncelerine vak?flar ve Endonezya niversitesi"nden ?retim grevlisi olan Noviar Andayani"ye gre ?rencileri "ona tutkun" durumdalar.

o?u Mslman niversite akademisyenleri... Mslman Yarat?l???n?n kendi ?rencilerine ve genel olarak Endonezyal? Mslmanlara olan ekicili?ini kabul ediyorlar.

Harun Yahya Adnan Oktar"?n mstear olarak kulland??? bir isim. Oktar 1956 y?l?nda Ankara"da do?du ve sahip oldu?u d?nceleri 1970"lerin sonunda Mimar Sinan niversitesi Gzel Sanatlar Fakltesinde okurken geli?tirdi. Bu y?llarda etraf?ndaki yayg?n materyalist felsefeler ve ideolojilerle ilgili ara?t?rmalar yapt?.

?manl? biri olan Yahya, Darwin"in evrimini komnizm ve fa?izm gibi fikirlere ba?l?yor. Hatta bu teoriyi yirminci yzy?ldaki tm kanl? sava?lardan sorumlu tutuyor. Bu sebeple, inanlararas? ili?kilerde benzersiz bir gr?e sahip.

... Yahya web sitesi www.harunyahya.com"da ?yle yaz?yor;

"Vicdan ve sa?duyu sahibi samimi H?ristiyanlar?n, Musevilerin ve Mslmanlar?n grevi, ktl?e ve ktlk yapanlara ka?? ortak mcadele etmek, birbirlerine yard?m etmek ve birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmektir. Bu birlik sevgi, sayg?, ho?gr, anlay??, uyum ve i?birli?i ilkelerine dayanmal?d?r. Bu durumun aciliyetini akl?m?zdan ?karmamal? ve ihtilafa, eki?meye ve blnmeye sebep olacak faktrlerden titizlikle ka?nmal?y?z."

Harun Yahya dinin "ahlak konular?nda" oldu?u gibi "inan konular?nda" da uyum iinde oldu?una inan?yor... Yahya, H?ristiyanlar gibi Hz. ?sa"n?n veya ?sa El Mesih"in ikinci defa yeryzne geli?inin dnya bar??? iin elzem oldu?una inan?yor.


Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press