Global Impact - Evrim Teorisi Hedef Tahtas?nda
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

Evrim Teorisi Hedef Tahtas?nda - 13.02.2007
?spanya/El Correo

?spanya"n?n lider günlük gazetelerinden El Correo, Yarat?l?? Atlas?"n?n Avrupa"ya geli?ini gündeme ta??yan onlarca gazeteden biri oldu. 120.000 tirajl? gazetenin 13 ?ubat 2007 tarihli bask?s?nda, "Darwin"i Savunmak ?çin" ba?l??? ile bir haber yer ald?. Darwinizm"in hakim oldu?u ülkelerde Yarat?l?? Atlas?"n?n ortaya ç?k???, büyük bir panik yaratt?. Adeta can havli ile Darwinizm"i kurtarmak için seferberlik ilan edip, ça?r?larda bulundular. Haberde Yarat?l?? Atlas?"n?n ard?ndan geli?meler ?öyle de?erlendirildi:

Günümüzde yay?nc?lar ve bilim adamlar?, dünya üzerinde giderek daha fazla varl???n? hissettiren yarat?l??ç?l???n aleyhinde hareket etmeleri için, emirle resmen ça??r?l?yorlar.

Bunu kim söyleyebilirdi ki? E?itimimizin temel ta?lar?ndan birisi, evrim teorisi (k?saca insanlar?n maymundan geldi?i dü?üncesi) dünyan?n orta yerinde hedef tahtas?nda... Uluslararas? bilim toplulu?u, dindarlar?n savundu?u bak?? aç?s?ndan farkl? olarak, dünyada türlerin kökenini do?al seleksiyonla aç?klayan ?ngiliz do?a bilimci Charles Darwin’i savunmak için duruma müdahale karar? ald?

Cesur ve Güçlü

Seville Üniversitesi’nden genetik bilimci Enrique Bristle... "(Yarat?l??ç?lar?n) çok geni? sosyal tabanlar? bulunuyor… Çok cesurlar, çünkü güçlü ve önemli ?ahsiyetlere sahipler ve kitle ileti?im araçlar?n? kullan?yorlar" diyor.

Fransa"ya Kar?? Taarruz

... Fransa Milli E?itim Bakan?, okul müdürlerini Kuran ad?na Darwinizm’i çürüten Yarat?l?? Atlas? ad?ndaki kitaptan uzak durmalar? konusunda uyarmas? için mecbur b?rak?ld?.

Habere konu olan ça?r?lar, yasaklar, tedbirler Yarat?l?? Atlas?"n?n Darwinizm üzerindeki y?k?c? etkisini aç?kça gözler önüne sermektedir. Yarat?l?? Atlas?"n?n okuyan hatta sadece gören veya duyan herkesi etkilemesi, Darwinist çevrelerde endi?e ile kar??lanm??t?r. Kitab?n Avrupa"ya giri?iyle birlikte psikolojik bir yenilgi ya?anm??t?r. Nitekim haberin devam?nda, daha Yarat?l?? Atlas?"n?n gitmedi?i ama, gitme ihtimali olan ülkeler için bile heyecan olu?turdu?u görülmektedir:

Le Monde gazetesinin dokuz gün önce yay?nlad??? habere göre, Türk Harun Yahya imzal?, k?rm?z? renkli, lüks ciltli kitaptan en az 2,000 adedi Fransa’daki e?itim merkezlerine, üniversitelere ve kitle ileti?im araçlar?na gönderildi. Kitap kom?u ülkede kullan?lan ayn? yöntemle Türkiye ve Amerika Birle?ik Devletleri’nde de da??t?ld?. ?talya, Kanada, ?ngiltere ve Almanya da k?sa süre içinde teslim alacaklar.


Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press