Global Impact - ?slam Dnyas?nda Harun Yahya'n?n Evrim Kar??t? Eserlerinin Etkisi
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

?slam Dnyas?nda Harun Yahya'n?n Evrim Kar??t? Eserlerinin Etkisi - 11.12.2008
ABD/Live Science/Fox News


Live Science isimli bilim haber sitesinde "?slam Dnyas?na Do?ru ?lerleyen Evrim Tart??malar?" ba?l??? alt?nda, ?slam dnyas?n?n evrim teorisine ?iddetle kar?? ?kmas? ele al?narak, evrim teorisinin ancak %8-16 gibi kk bir az?nl?k taraf?ndan kabul grd? vurguland?. (Ayn? haber 11 Aral?k 2008 tarihinde, Fox News haber sitesinde de yer ald?.) Haberde, ?slam dnyas?na ynelen Darwinist bilim adamlar?n?n "Harun Yahya mstear isimli Mslman yarat?l??? taraf?ndan haz?rlanan 850 sayfa, parlak resimli Yarat?l?? Atlas?" ba?ta olmak zere, evrim kar??t? al??malar? kar??lar?nda bulacaklar? ifade edildi. Ayr?ca sz konusu yaz?da Mslmanlar?n ?slam dini ve bilimin uyum iinde oldu?una inand?klar?; ancak evrim teorisinin ateizmle e? tutularak byk bir o?unluk taraf?ndan kabul grmedi?ine dikkat ekildi.

Harun Yahya"n?n evrim teorisini rten eserlerinin, yakla??k 20 senedir milyonlarca ki?i taraf?ndan okunmas? sonucunda, gnmzde evrim aldatmacas?na kar?? bilinli bir kitle olu?mu?tur. Art?k gnmz ?slam dnyas? ateist ideolojilere szde bilimsel dayanak olu?turan Darwinizm aldatamacas?na kar?? dikkatlidir ve bilimsel delillerle bu sahte teoriyi rtebilecek e?itime sahiptir.


Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press