Global Impact - "Darwinizm Diktatrl?nn Mutlaka Y?k?lmas? Gerek"
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

"Darwinizm Diktatrl?nn Mutlaka Y?k?lmas? Gerek" - 06.12.2008
?ran/?timat Gazetesi

?ran"?n Farsca olarak bas?lan, tan?nm?? gnlk gazetelerinden ?timat (Etemaad), 6 Aral?k 2008 tarihinde Adnan Oktar ile yap?lan bir rportaja yer verdi. (Rportaj?n tamam?n? buradan izleyebilirsiniz.)

Rportajdan bir blm:


ADNAN OKTAR: Dnyada ?u an Darwinist, materyalist bir fikir diktatrl? var. Bu ayn? zamanda sosyal bir diktatrlk ?eklinde kendini gstertiyor. Mthi? bir bask? rejimi kurmu? Darwinizm. Bir aldatmaca oldu?u halde ve yalan oldu?u halde bu teori, btn dnyada resmi olarak korunuyor. lkelerin %95’i Darwinizm’i koruyor. Resmi koruma var ve dnyada ilk defa byle bir ideoloji, dnya tarihinde ilk defa, btn devletlerin, a?a?? yukar? %95’i taraf?ndan resmi olarak korunma alt?ndad?r byle bir teori, ilk defa oluyor bu. Yz milyon fosil vard?r yarat?l??? ispat eden, insanlar?n yarat?ld???n? a?k a?k gsterten yz milyon delil var. Buna kar??l?k Darwinizm’in tek bir tane ara fosil dedikleri delili yok. Hatta ben dedim on trilyon verece?im e?er bir tane delil getirirseniz dedim. Bir protein tesadfen meydana gelemiyor, kafataslar? sahte, ara fosil olarak kulland?klar? fosiller zaten yarat?l??? ispat eden fosiller, hi alakas? yok, bunlar? da ispat ettim ben kitab?mda. Bu byk bir aldatmaca ve bu dayat?l?yor. Bunu kabul etmeyen ?renciler s?n?fta b?rak?l?yor, bunu kabul etmeyen profesrler okuldan at?l?yor, yazarlar?n kitaplar? yasaklan?yor, bende oldu?u gibi. Tam bir demokrasi ierisinde anti-demokratik bir diktatrlk olu?mu? durumda, Darwinizm diktatrl?. Bunun mutlaka y?k?lmas? gerekiyor, ncelikle birinci vazifem bu. Ama tabi Mslman?n as?l gayesi sadece Allah’?n r?zas?n? kazanmakt?r. Allah’?n r?zas?n? kazanma yolunda, benim yapt???m n al??malardan birisidir bu. Ama tabi ikinci, nc amalar?m var; Mesela Trk-?slam Birli?i’nin kurulmas?, btn ?slam lkelerinin, btn Trk devletlerinin birle?erek huzur, refah, bar?? ve karde?lik iinde ya?amalar? gibi de a?k ideallerim var ki bunlarda mutlaka %100 gerekle?ecek ?eylerdir in?a"Allah... Benim kitaplar?m? okuyan bir insan?n, makul bir insan?n Darwinizm konusunda direnmesi teknik olarak mmkn de?il. Yani byle bir insan tasavvur edemiyorum. Mutlaka vazgeer. Ama bir k?sm? gururundan, bir k?sm? inad?ndan, bir k?sm? cahilli?inden, bir k?sm? da henz daha onlara ula?amad???m?z iin bu fikirlerinde ?srarc?lar ve devam ediyorlar. Ama  zamanla ben bunlar?n da dzelece?ine, do?ru yolu grece?ine, Darwinizm’in bir oyun oldu?unu, bir pagan dini oldu?unu, bir aldatmaca oldu?unu greceklerine inan?yorum.

Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press