Global Impact - Mslman Dnyas?nda Yarat?l???l?k Ykseli?te
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

Mslman Dnyas?nda Yarat?l???l?k Ykseli?te - 25.10.2009
ABD/The Boston Globe

Boston, Massachusetts"te bas?lan yar?m milyon tirajl? The Boston Globe gazetesi 25 Ekim 2009 tarihinde, "Müslüman dünyas?nda yarat?l??ç?l?k yükseli?te" ba?l?kl? bir habere yer verdi. Söz konusu haberde Say?n Adnan Oktar"?n eserlerinin ?slam dünyas?ndaki etkisine dikkat çekildi. Haberde evrim teorisinin çökü?ü ile ilgili aktar?lanlardan bir k?sm? ?öyledir:

Etkisi giderek artan ve Hristiyanl???n etkisinin az oldu?u ülkelerde bilimi hararetle sorgulayan bir ba?ka yarat?l??ç? hareket daha var: ?slami Yarat?l??ç?l?k. Türkiye, Lübnan, M?s?r ve Endonezya gibi ülkelerde seferber olan bu ki?iler, buralardaki okullarda evrim e?itimine kar?? mücadele ediyorlar... Pakistan’da düzenlenen yarat?l??ç? konferanslar yoluyla, ?l?ml? ?slam anlay???na sahip vaizler halka aç?k olarak Darwin’in fikirlerini k?nayan konu?malar yap?yorlar. Yak?n zamanda Hollanda’da Müslüman üniversite ö?rencileri hakk?nda yap?lan ara?t?rma, büyük ço?unlu?unun evrimi reddetti?ini ortaya ç?kard?… Bir Türk yay?nevi taraf?ndan yönlendirilen ?slami yarat?l??ç? kitaplar, tüm Müslüman dünyas?nda kitapç?larda en çok satanlar l?stes?nde yer alIyor

?nternet sayesinde evrim ve evr?m kar?ItI f?k?rler hIzla yayIlIyor, bu nedenle evrimle ilgili tart??malar?n giderek keskinle?ti?i görülüyor… Türkiye’deki tart??malar Adnan Oktar’?n yaz?lar? ve halka aç?k ilanlar? ile hareketlenmi? durumda… (Adnan Oktar) Müslüman yaratIlI?çIlI?In en güçlü sesler?nden b?R? hal?ne geld?. Harun Yahya müstear ismiyle yazan Adnan Oktar… internet sitesi yoluyla da Darwinist dü?üncenin tehlikesine kar?? videolar ve zengin resimlerle haz?rlanm?? kitaplarla hararetli bir kampanya yürütüyor. Yahya’n?n 800 sayfal?k, 6 kilo a??rl???ndaki Yarat?l?? Atlas? tüm Müslüman dünyada kitapç?larda bulunabiliyor...

Yahya, Atlas içinde yer alan fosille?mi? ve günümüz hayvanlar?na ait tam sayfa yüzlerce foto?raf kullanarak, dünyan?n milyarlarca y?l ya??nda olabilece?ini ve üzerindeki bitkilerin ve hayvanlar?n zaman içinde asla de?i?mediklerini; günümüzde de aynen ilk var olduklar?ndaki gibi vücut yap?lar?na sahip olduklar?n? ve dolay?s?yla ?lahi bir biçimde yarat?ld?klar?n? ortaya koyuyor. Oktar, kendisine elektronik posta yoluyla gönderilen sorulara verdi?i cevapta, "Ki?i bir sayfada 100 milyon y?ll?k örümcek fosiline ve di?er sayfada ya?ayan bir örümce?e bakt???nda, en küçük bir farkl?l?k dahi göremez. Bunu kendisi gözlemleyip ?ahit olur ve konuyu kavramas? için bilim adam?na da ihtiyaç yoktur. Bir ilkokul ö?rencisi bile bunu anlayabilir. Darwin?stler?n yen?lmes?n?n neden? budur." diye belirtti... Dünya çap?nda biyologlar?n neden evrim teorisini benimsedikleri soruldu?unda Oktar, "MasonlarIn hak?m oldu?u b?l?msel b?r d?ktatörlü?ü" suçluyor.

… M?s?r ve Pakistan’daki liselerde resmi müfredatta evrim bulunmas?na ra?men, bu ülkelerdeki ö?retmenlerin büyük ço?unlu?u evrime inanmad?klar? ve ö?rencilerine de genellikle inanmamalar?n? söylediklerini ortaya ç?kt?. McGill ara?t?rmac?lar? ayr?ca Endonezya’da ö?retmenler?n yardImcI k?tap olarak Yahya’nIn YaratIlI? AtlasI’nI kullandIklarInI tespit ettiler.Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press