Global Impact - Ara?t?rma Say? 22
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

Ara?t?rma Say? 22 - 
/
Allah’?n insanl??a gönderdi?i son kitap Kuran-? Kerim ve son peygamber Hz. Muhammed’tir. Tüm insanl?k, Kuran’?n tüm zamanlar? ku?atan evrensel mesaj?n? kendi hayat?nda uygulamakla sorumludur. Ancak dinsiz, ateist, materyalist ideolojilerin dünyay? sard??? bir dönemde, dinler aras?ndaki benzerliklerin ön plana ç?kar?lmas?, ortak amaçlar için i?birli?i yap?lmas? gerekir. Müslümanlar, H?ristiyanlar ve Yahudiler bu ?ekilde ortak bir kelimede birle?tiklerinde, as?l dü?man?n ateizm ve dinsizlik oldu?unu gördüklerinde, dünya çok daha farkl? bir yer olacakt?r. ??te bu amaçla geçti?imiz ay ?stanbul’da önemli bir konferans gerçekle?tirildi. Bilim Ara?t?rma Vakf? taraf?ndan organize edilen "Dinler Terörü Lanetler" ba?l?kl? konferansta 3 semavi dinin temsilcileri Sepetçiler Kasr?’nda bar?? ve karde?lik mesajlar? verdi. Dünyan?n dört bir yan?ndan konferansa kat?lan çe?itli dinlerin ve bu dinlere ba?l? mezheplerin temsilcilerine ?slam’?n ho?görüsünün ve milletimizin misafirperverli?inin güzel bir örne?i sergilendi. Bu do?rultuda Ara?t?rma Dergisinin A?ustos say?s?n?n kapak konusu "Semavi Dinler ve Dünya Bar???"na ayr?ld?. Geçti?imiz ay ba?layan "Türkiye’de Masonlu?un Gizli Tarihi" yaz? dizisi bu ay da devam ediyor. "Evrenin Ölümünün Ard?ndan" ba?l?kl? yaz?da insan ya?am?n?n kaç?n?lmaz bir gerçe?inden yani "ölüm ve sonras?"ndan bahsediliyor. Kuran’da bahsi geçen k?yamet sahnelerinden yararlan?larak haz?rlanan yaz?y? dikkatlice okuman?z? ve bu çok önemli gerçekleri çevrenizdeki insanlarla da payla?man?z? tavsiye ediyoruz.
Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press