Global Impact - Mercek Say? 02
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

Mercek Say? 02 - 
/
?lk say?m?za göstermi? oldu?unuz yo?un ilgi bizi gerçekten sevindirdi. Geçen ay ilk say?s?, yay?nlanan "Bilim ve Kültür Dergisi MERCEK" yo?un bir ilgiyle kar??la?t?. ?nsan?n Yarat?l??? ve Kuran Mucizeleri adl? CD’lerin yan?s?ra Harun Yahya’dan temel bir eseri hediye vermi?tik. Verdi?imiz bediyeleri inceleyen okuyucular?m?zdan yo?un te?ekkür telefonu ald?k. ?n?allah önümüzdeki günlerde yine benzer hediyelerimizi derginiz MERCEK’le birlikte ücretsiz olarak temin edebileceksiniz. Bu say?m?zda kapak konusu olarak teknolojik geli?melerin do?adaki canl?lar? nas?l taklit etti?ini inceledik. Yeryüzündeki ya?ayan ve herbiri tasar?m bankas? olan canl?lalar?n bilim adamlar?na ilham kayna?? olmas? ve bu konudaki çarp?c? örnekler mutlaka ilginizi çekecektir. Bu say?m?zdaki bölümlerden birini "Allah’a inanan bilim adamlar?"na ay?rd?k... Bilimle u?ra?an, yeni ke?ifler yapan, evrenin s?rlar?n? aç??a ç?karmaya çal??an bir bilim adam?, asl?nda Allah’?n yaratt??? sanat? derinlemesine inceleyen, ondaki detaylar? fark etmeye ve yakalamaya çal??an ki?idir. Yüzy?llard?r dinin kendilerine sa?lad??? özgür akl?, s?n?rs?z dü?ünme yetene?ini kullanarak bilime büyük katk?da bulunmu? olan birçok bilim adam? bulunmaktad?r. Bu ki?iler, hem bilimin dinle tam bir uyum içinde oldu?unu göstermi?, hem de bilime ve insanl??a önemli hizmetlerde bulunmu?lard?r. Newton, Kepler, Leonardo da Vinci, Einstein gibi bilim tarihine yön veren ünlü bilim adamlar? yapt?klar? gözlemler ve ara?t?rmalar sonucunda evreni yaratan?n mutlak güç sahibi olan Allah oldu?unu ve her?eyin Allah’?n hakimiyetinde oldu?unu aç?kça söylemi?lerdir.
Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press