Global Impact - Biyomimetik Teknoloji Do?ay? Taklit Ediyor
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

Biyomimetik Teknoloji Do?ay? Taklit Ediyor - 
/
Uça??n montaj? ile ilgili bilginiz olmasa da, e?er elinizde benzer bir model varsa maketi yine yapabilirsiniz. Çünkü daha evvel gördü?ünüz uçak modelinin tasar?m?, onun benzerinin yap?m?nda size önemli bir rehber olacakt?r. Ayn? mant?kta, do?ada var olan kusursuz bir tasar?m? örnek almak da, benzer i?levlere sahip bir teknolojik ayg?t?n tasar?m ve montaj?n?n en k?sa yoldan ve en mükemmel biçimde gerçekle?tirilmesini sa?lar. Bunun bilincinde olan pek çok bilim adam? ve ara?t?rma-geli?tirme (ARGE) uzman? da yapacaklar? her yeni çal??madan önce, bunun canl?lardaki örneklerini ara?t?rmakta, bunlardaki sistem ve tasar?mlar? örnek alarak onlar? taklit etmektedirler. Di?er bir deyi?le bilim adamlar?, Allah’?n do?ada yaratt??? tasar?mlar? görüp incelemekte ve bunlardan ilham alarak yeni teknolojiler geli?tirmektedirler.
Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press