Global Impact - Hcredeki Bilin
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

Hcredeki Bilin - 
/

Darwinizm'in ortaya at?ld??? 19. yzy?l?n en belirgin zelli?i bilim ve teknoloji dzeyinin son derece geri olmas?yd?. Bu durum ise evrim taraftarlar?n?n
"canl?l???n temelde basit bir yap?ya sahip oldu?u" ynnde gerek d??? bir gr? benimsemelerine yol am??t?. Darwin'in en byk destekilerinden biri olan Alman biyolog Ernst Haeckel'in hcreyi "jle k?vam?nda basit bir baloncuk" olarak tan?mlamas? o dnemin bu ilkel bilim anlay???n? gzler nne sermekteydi.

Bu geri kalm?? bilim dzeyi evrimcilerin canl? hcresinin do?al ?artlarla, kendili?inden, kolayca olu?abilece?i ?eklindeki ak?l d??? iddialar?n? ekinmeden savunmalar?na imkan tan?yordu: Ancak evrimciler byk bir yan?lg? iindeydi…

Darwin'den gnmze kadar geen, yzy?l? a?k?n bir sre iinde, bilim ve teknolojide dev ad?mlar at?ld?. Bilim adamlar?, Haeckel'in "jle k?vam?nda basit bir baloncuk" dedi?i hcrenin gerekte nas?l stn ve karma??k bir yap?ya sahip oldu?unu ke?fettiler. Ve hcrenin hi de nceden san?ld??? gibi basit bir yap? olmad???n? hayretle grdler. Tam aksine, hcrenin iinde, Darwin zaman?nda hayal bile edilemeyecek kadar kompleks bir sistem oldu?u ortaya ?kt?.

Elinizdeki bu kitapta, son derece kompleks ve mkemmel sistemlere sahip, minyatr bir teknoloji harikas? olan hcredeki yarat?l?? mucizelerini tan?yacaks?n?z. Hcre iindeki organellerin, hcrede retilen enzimlerin, hormonlar?n ve di?er molekllerin, kendilerinden kaynaklanmas? mmkn olmayan ola?anst bir bilinle gerekle?tirdikleri, ak?lc?, planl? ve hesapl? hareketleri greceksiniz.

?nsan bedenindeki yakla??k yz trilyon hcrenin herbirinde sergilenen bu stn ak?l ve bilincin rneklerini okuyacaks?n?z ve her zaman oldu?u gibi canl?-cans?z tm varl?klar?n bilinsiz tesadflerin de?il, Alemlerin Rabbi olan Allah'?n stn kudretinin, bilgisinin ve sanat?n?n bir eseri oldu?una ?ahitlik edeceksiniz.


Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press