Global Impact - Hcredeki Bilin
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

Hcredeki Bilin - 
/
Darwinizm'in ortaya at?ld??? 19. yüzy?l?n en belirgin özelli?i bilim ve teknoloji düzeyinin son derece geri olmas?yd?. Bu durum ise evrim taraftarlar?n?n
"canl?l???n temelde basit bir yap?ya sahip oldu?u" yönünde gerçek d??? bir görü?ü benimsemelerine yol açm??t?. Darwin'in en büyük destekçilerinden biri olan Alman biyolog Ernst Haeckel'in hücreyi "jöle k?vam?nda basit bir baloncuk" olarak tan?mlamas? o dönemin bu ilkel bilim anlay???n? gözler önüne sermekteydi.

Bu geri kalm?? bilim düzeyi evrimcilerin canl? hücresinin do?al ?artlarla, kendili?inden, kolayca olu?abilece?i ?eklindeki ak?l d??? iddialar?n? çekinmeden savunmalar?na imkan tan?yordu: Ancak evrimciler büyük bir yan?lg? içindeydi…

Darwin'den günümüze kadar geçen, yüzy?l? a?k?n bir süre içinde, bilim ve teknolojide dev ad?mlar at?ld?. Bilim adamlar?, Haeckel'in "jöle k?vam?nda basit bir baloncuk" dedi?i hücrenin gerçekte nas?l üstün ve karma??k bir yap?ya sahip oldu?unu ke?fettiler. Ve hücrenin hiç de önceden san?ld??? gibi basit bir yap? olmad???n? hayretle gördüler. Tam aksine, hücrenin içinde, Darwin zaman?nda hayal bile edilemeyecek kadar kompleks bir sistem oldu?u ortaya ç?kt?.

Elinizdeki bu kitapta, son derece kompleks ve mükemmel sistemlere sahip, minyatür bir teknoloji harikas? olan hücredeki yarat?l?? mucizelerini tan?yacaks?n?z. Hücre içindeki organellerin, hücrede üretilen enzimlerin, hormonlar?n ve di?er moleküllerin, kendilerinden kaynaklanmas? mümkün olmayan ola?anüstü bir bilinçle gerçekle?tirdikleri, ak?lc?, planl? ve hesapl? hareketleri göreceksiniz.

?nsan bedenindeki yakla??k yüz trilyon hücrenin herbirinde sergilenen bu üstün ak?l ve bilincin örneklerini okuyacaks?n?z ve her zaman oldu?u gibi canl?-cans?z tüm varl?klar?n bilinçsiz tesadüflerin de?il, Alemlerin Rabbi olan Allah'?n üstün kudretinin, bilgisinin ve sanat?n?n bir eseri oldu?una ?ahitlik edeceksiniz.

Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press