Global Impact - HZ. MUSA (Cep Kitab?)
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

HZ. MUSA (Cep Kitab?) - 
/
?nsanl?k tarihine ayn? zaman peygamberler tarihi gzyle de bak?labilir. Allah, tarihin her dneminde, Kendi vahyini elileri vas?tas?yla insanlara ula?t?rm??t?r. Eliler, insanlara Rabbimizi anlatm??, onlara Yarat?c?m?z olan Allah?n szlerini iletmi?lerdir. Kuranda birok peygamberin bu tebli? mcadelesi detayl? bir ?ekilde anlat?l?r. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ile birlikte Hz. ?sadan, Hz. Sleymandan, Hz. Yusuftan, Hz. Nuhtan, Hz. ?brahimden ve daha birok peygamberden haberler verilir, onlar?n ya?ad??? ve ibret alabilece?imiz olaylar aktar?l?r. Kuranda kendisinden ve ya?am?ndan en ok bahsedilen peygamber ise Hz. Musad?r. Ayetlerde Hz. Musan?n, ocuklu?undan ba?layarak Firavunla olan mcadelesi, kavminin kt davran??lar? ve onlara yapt??? tebli? ok ayr?nt?l? bir ?ekilde haber verilmi?tir. Zorluk anlar?nda gsterdi?i dirayet rnek olarak verilmi?tir. Bu kitapta Hz. Musan?n Kuranda bahsedilen hayat? incelenmektedir. Dikkat edilmesi gereken husus, Hz. Musan?n hayat?n? gemi?te ya?anm?? ve bitmi? olaylar olarak de?il, gnmze, bizzat kendi hayat?m?za ???k tutan ibretler ve rnekler olarak de?erlendirmemizdir.
Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press