Global Impact - ?slam'?n ?nan Esaslar?
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

?slam'?n ?nan Esaslar? - 
/

Yüce Kuran, Allah Kat?ndan insanlar? karanl?klardan nura ç?kartmak için gönderilmi?tir. Tüm canl?lar? ve insanlar? yaratan Yüce Rabbimiz, Kendi kullar?na gerçek ve do?ru yolu Kuran'la göstermektedir. Allah Kuran'da, “Ey insanlar, Rabbinizden size bir ö?üt, sinelerde olana bir ?ifa ve müminler için hidayet ve rahmet geldi" (Yunus Suresi, 57) buyurmaktad?r.

Allah, insanlar? Kuran'?n pek çok ayetinde, Kendi yaratt??? varl?klardaki hikmetleri, dünya hayat?n?n geçicili?ini ve ahiret hayat?n? dü?ünmeye davet etmektedir. Bunun yan?nda Kuran'da, geçmi? peygamberlerin hayatlar?ndan kesitler anlat?lmakta, onlar?n samimi imanlar?, Allah'a olan ba?l?l?klar? ve din ahlak?n? yaymakta gösterdikleri kararl?l?k aç?klanmaktad?r. Kuran'daki baz? ayetlerde de insanlar?n günlük ya?am içinde göstermeleri gereken örnek ahlak özellikleri bildirilmektedir.

Bu kitapta, Yüce Allah'?n bizlere Kuran'da ö?retti?i bilgilere dayanarak, Allah'?, O'nun s?fatlar?n?, bu dünya üzerindeki hayat?m?z?n amac?n?, bu amaca ula?mak için yapmam?z gerekenleri, bizi bekleyen ölümün ve ölüm sonras? ya?am?n gerçek özelliklerini anlataca??z.

Bu bilgileri dikkatle okuyunuz ve üzerinde dü?ününüz. Çünkü bu bilgiler, size Yarat?c?m?z olan Yüce Allah'? tan?tmakta ve sonsuz mutluluk ve kurtulu?un yolunu göstermektedir.


Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press