Global Impact - Mslmanca Konu?mak
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

Mslmanca Konu?mak - 
/

?nsan?n a?z?ndan ç?kan her kelime Kuran'?n "Asla; demekte oldu?unu yazaca??z ve onun için azapta(n) da süre tan?d?kça tan?yaca??z. Onun söylemekte oldu?una Biz mirasç? olaca??z; o Bize, 'yapayaln?z tek ba??na' gelecektir." (Meryem Suresi, 80) ayetiyle bildirildi?i gibi, Allah Kat?nda yaz?lmaktad?r. Dolay?s?yla insanlar inand?klar? her fikirden, ak?llar?ndan geçirdikleri her dü?ünceden, gösterdikleri her tav?rdan sorumlu olduklar? gibi, söyledikleri her sözden de sorumlu tutulacak ve ahirette buna göre bir kar??l?k alacaklard?r.

Bu önemli gerçe?in en aç?k ?ekilde ?uuruna varan ve bu ahlak? en güzel ?ekilde ya?ayan kimseler ise hiç ku?kusuz ki 'müminler'dir. Müminler dünya hayat?nda Rabbimiz'e gönülden iman ederek Müslümanca ya?ayan ve bunun bir gere?i olarak da 'Müslümanca konu?an' kimselerdir.

Müslümanca konu?abilmek, ancak 'Allah'a ve Kuran'a teslim olmak'la mümkün olabilir. Kalbinde iman?, samimiyeti ve teslimiyeti ya?ad?ktan sonra, insana "nutku verip konu?turacak" olan Allah't?r. Allah ona 'Müslümanca konu?ma'y? ilham edecek, onu en samimi, en hikmetli, en etkili ve en do?ru ?ekilde konu?turacakt?r. Kalbinde samimi iman olmad??? sürece, bir insan sadece sözlerine dikkat ederek bu samimi üslubu kazanamaz. Hayat?n her an?nda Müslümanca konu?abilmek için, samimi iman? ve Allah korkusunu kalpte her an ya?amak gerekir.


Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press