Global Impact - Sonsuzluk Ba?lam?? Durumda
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

Sonsuzluk Ba?lam?? Durumda - 
/

?nsan, sonsuzluk kavram?n? o?u zaman tam olarak kavrayamaz. nk hayat? boyunca hep s?n?rl? zaman dilimleriyle, s?n?rl? uzakl?k ya da byklklerle d?nr. Allah ise yle byk bir ilme sahiptir ki, insan?n kavramaktan aciz kald??? sonsuzluk, O'nun Kat?nda sona ermi?tir. Bizim iin sonsuzluk asla ula??lamayacak gibi grnr, ama asl?nda Allah Kat?nda sonsuzluk tek bir and?r…

Bu kitapta sonsuzluk, zamans?zl?k, mekans?zl?k konular?nda hibir yerde bulamayaca??n?z a?klamalar? okuyacak ve sonsuzlu?un asl?nda ba?lam?? oldu?u gere?iyle kar??la?acaks?n?z. Bylece Allah'?n yceli?ini, bykl?n ve yaratma sanat?n? bir kez daha takdir etme f?rsat? elde edeceksiniz. ?nsanlar?n her zaman merak etti?i; Allah'?n nerede oldu?u, lmn mahiyeti, ldkten sonra yeniden dirilme, insan iin sonsuz bir ya?am?n varl???, tm bunlar?n ne zaman olaca?? gibi pek ok sorunun da gerek yan?t?n? bulacaks?n?z.

Bu kitab? dikkatle okuyunuz. Buradaki a?klamalar, hep "zahiriyle", yani grnen yzyle d?nmeye al??t???m?z dnyan?n, "bat?n?"n?, yani gizli gere?ini anlatmaktad?r.


Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press