Global Impact - Sonsuzluk Ba?lam?? Durumda
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

Sonsuzluk Ba?lam?? Durumda - 
/

?nsan, sonsuzluk kavram?n? ço?u zaman tam olarak kavrayamaz. Çünkü hayat? boyunca hep s?n?rl? zaman dilimleriyle, s?n?rl? uzakl?k ya da büyüklüklerle dü?ünür. Allah ise öyle büyük bir ilme sahiptir ki, insan?n kavramaktan aciz kald??? sonsuzluk, O'nun Kat?nda sona ermi?tir. Bizim için sonsuzluk asla ula??lamayacak gibi görünür, ama asl?nda Allah Kat?nda sonsuzluk tek bir and?r…

Bu kitapta sonsuzluk, zamans?zl?k, mekans?zl?k konular?nda hiçbir yerde bulamayaca??n?z aç?klamalar? okuyacak ve sonsuzlu?un asl?nda ba?lam?? oldu?u gerçe?iyle kar??la?acaks?n?z. Böylece Allah'?n yüceli?ini, büyüklü?ünü ve yaratma sanat?n? bir kez daha takdir etme f?rsat? elde edeceksiniz. ?nsanlar?n her zaman merak etti?i; Allah'?n nerede oldu?u, ölümün mahiyeti, öldükten sonra yeniden dirilme, insan için sonsuz bir ya?am?n varl???, tüm bunlar?n ne zaman olaca?? gibi pek çok sorunun da gerçek yan?t?n? bulacaks?n?z.

Bu kitab? dikkatle okuyunuz. Buradaki aç?klamalar, hep "zahiriyle", yani görünen yüzüyle dü?ünmeye al??t???m?z dünyan?n, "bat?n?"n?, yani gizli gerçe?ini anlatmaktad?r.


Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press